NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES REPUBLIC OF ARMENIA
INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
BULLETIN OF
THE INSTITUTE OF
ORIENTAL STUDIES
ԲԱՆԲԵՐ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

Համարներ

ՀԱՏՈՐ XXXII, ՊՐԱԿ 1

ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ

Եր.: «Գիտություն» հրատ.., 2019. - 345 էջ:

Բովանդակություն
  ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 1. Գրիգորյան Սոնա
  ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱԳԵՏՔԻ ՎԱՂԴԻՆԱՍՏԻԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԿՆԻՔԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 14-42
 2. Ցականյան Ռուսլան
  ՊԱՐՈՒՅՐ ՀԱՅԿԱԶՆԸ XIX ԴԱՐԻ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
  էջեր 43-59
 3. Խորիկյան Հովհաննես
  ՄԱՐԱՍՏԱՆԻ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՇՈՒՐՋ
  էջեր 60-74
 4. Մելիքյան Արթուր
  ՆԵՐՍԵՀ ՍԱՍԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԳԱՀԱԿԱԼԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆՈՒՄ 274-293 ԹԹ.
  էջեր 75-103
 5. Մաթեվոսյան Արթուր
  ՄԻԱԲՆԱԿ ՈՒ ԵՐԿԱԲՆԱԿ ՔՐԻՍՏՈՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
  էջեր 104-131
 6. ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 7. Սաֆրաստյան Ռուբեն
  ԹԱՆԶԻՄԱԹԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼԸ. «ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ ՈՒ ՄԻԱԽԱՌՆՄԱՆ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ
  էջեր 134-155
 8. Բաբայան Դավիթ
  ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ (ԹԱԹԱՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ) ԱՅՍՐԿՈՎԿԱՍԻ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷԹՆՈ-ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ XIX-XX ԴԴ.
  էջեր 156-224
 9. Բայբուրդյան Վահան
  ՔԵՄԱԼԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԵՎ ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ (1919-1922 ԹԹ.)
  էջեր 225-257
 10. Սոյեգով Մուրադգելդի
  ԹՈՒՐՔՄԵՆԱԿԱՆ ԽՍՀ ԱՌԱՋԻՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 258-267
 11. Իսրայելյան Արմեն
  ԷԹՆՈԿՐՈՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԸ ԻՐԱՆԻ ԵՎ ՏԱՋԻԿՍՏԱՆԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
  էջեր 268-283
 12. Հարությունյան Աղավնի
  ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ «ՄԵԿ ԳՈՏԻ, ՄԵԿ ՈՒՂԻ» ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԻՆ ԱՍԻԱՅՈՒՄ
  էջեր 284-321
 13. ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
 14. Միքայելյան Տիգրան
  ԲՋՆԻԻ ԱՄՐՈՑԻՑ XII ԴԱՐԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 324-332
 15. Կոզմոյան Արմանուշ
  ՀԱՅ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ Կ. ՄԵԼԻՔ-ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
  էջեր 333-340