BULLETIN OF
THE INSTITUTE OF
ORIENTAL STUDIES
ԲԱՆԲԵՐ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

Համարներ

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ․ հատոր XXXII-1

ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ

Եր.: «Գիտություն» հրատ.., 2019. - 345 էջ:

Բովանդակություն
  ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 1. Գրիգորյան Սոնա
  ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱԳԵՏՔԻ ՎԱՂԴԻՆԱՍՏԻԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԿՆԻՔԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 14-42
 2. Ցականյան Ռուսլան
  ՊԱՐՈՒՅՐ ՀԱՅԿԱԶՆԸ XIX ԴԱՐԻ ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
  էջեր 43-59
 3. Խորիկյան Հովհաննես
  ՄԱՐԱՍՏԱՆԻ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՇՈՒՐՋ
  էջեր 60-74
 4. Մելիքյան Արթուր
  ՆԵՐՍԵՀ ՍԱՍԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԳԱՀԱԿԱԼԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԸ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆՈՒՄ 274-293 ԹԹ.
  էջեր 75-103
 5. Մաթեվոսյան Արթուր
  ՄԻԱԲՆԱԿ ՈՒ ԵՐԿԱԲՆԱԿ ՔՐԻՍՏՈՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
  էջեր 104-131
 6. ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 7. Սաֆրաստյան Ռուբեն
  ԹԱՆԶԻՄԱԹԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼԸ. «ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ ՈՒ ՄԻԱԽԱՌՆՄԱՆ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ
  էջեր 134-155
 8. Բաբայան Դավիթ
  ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ (ԹԱԹԱՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ) ԱՅՍՐԿՈՎԿԱՍԻ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ԷԹՆՈ-ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ XIX-XX ԴԴ.
  էջեր 156-224
 9. Բայբուրդյան Վահան
  ՔԵՄԱԼԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԵՎ ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ (1919-1922 ԹԹ.)
  էջեր 225-257
 10. Սոյեգով Մուրադգելդի
  ԹՈՒՐՔՄԵՆԱԿԱՆ ԽՍՀ ԱՌԱՋԻՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 258-267
 11. Իսրայելյան Արմեն
  ԷԹՆՈԿՐՈՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԸ ԻՐԱՆԻ ԵՎ ՏԱՋԻԿՍՏԱՆԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
  էջեր 268-283
 12. Հարությունյան Աղավնի
  ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ «ՄԵԿ ԳՈՏԻ, ՄԵԿ ՈՒՂԻ» ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԻՆ ԱՍԻԱՅՈՒՄ
  էջեր 284-321
 13. ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
 14. Միքայելյան Տիգրան
  ԲՋՆԻԻ ԱՄՐՈՑԻՑ XII ԴԱՐԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 324-332
 15. Կոզմոյան Արմանուշ
  ՀԱՅ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ Կ. ՄԵԼԻՔ-ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
  էջեր 333-340