NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES REPUBLIC OF ARMENIA
INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
BULLETIN OF
THE INSTITUTE OF
ORIENTAL STUDIES
ԲԱՆԲԵՐ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

Համարներ

ՀԱՏՈՐ XXXI

ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ

Եր.: «Գիտություն» հրատ.., 2018. - 248 էջ:

Բովանդակություն
  ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 1. Քոսյան Արամ
  ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԸ Մ.Թ.Ա. XV ԴԱՐԻ (աղբյուրների տեսություն)
  էջեր 11-18
 2. Ցականյան Ռուսլան
  ՄԻՋԻՆԱՍՈՐԵՍՏԱՆՅԱՆ ՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
  էջեր 19-33
 3. Խորիկյան Հովհաննես
  ԵԳԻՊՏՈՍՆ ԱՔԵՄԵՆՅԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՍԱՏՐԱՊԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
  էջեր 34-46
 4. Մելիքյան Արթուր
  ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐԱԾ ՍԱՍԱՆՅԱՆ ԱՐՔԱՅԱԶՆՆԵՐԻ ՏԻՏՂՈՍԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
  էջեր 47-68
 5. Մարգարյան Գոռ
  ՈՐՈՇ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ ԹԵՄՈՒՐ ԼԵՆԿԻ ԿԱՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾԱԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
  էջեր 69-75
 6. ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 7. Մխիթարյան Գոհար
  Ս. ԳՄԵԼԻՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՅՍՐԿՈՎԿԱՍ ԵՎ ԻՐԱՆԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ
  էջեր 76-87
 8. Գասպարյան Արամ
  ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՆԵՐԽՈՒԺՈՒՄՆ ԱԼԺԻՐ 1830 Թ. ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
  էջեր 88-97
 9. Սոյեգով Մուրադգելդի
  ԻՆՉՊԵՍ ՀԱՅՏՆՎԵՑԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 1919 Թ.ԹՈՒՐՔՄԵՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎՐԱ
  էջեր 98-107
 10. Մելքոնյան Քրիստինե
  ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ 1960-ԱԿԱՆ ԹԹ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ
  էջեր 108-121
 11. Բայբուրդյան Վահան
  ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐՆ ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
  էջեր 122-148
 12. Իսրայելյան Արմեն
  «ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ» ԳՈՐԾՈՆԸ ԻՐԱՆԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ (1991-2016 ԹԹ.)
  էջեր 149-158
 13. Մինասյան Նելլի
  ՆՈՐ ՀԱՄԱԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ)
  էջեր 159-170
 14. Հարությունյան Աղավնի
  ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՓԱՓՈՒԿ ՈՒԺԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 171-194
 15. ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
 16. Կոզմոյան Արմանուշ
  ԻՐԱՆԻ ԷԹՆՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ՆԻԶԱՄԻԻ «ԽՈՍՐՈՎ ԵՎ ՇԻՐԻՆ» ՊՈԵՄՈՒՄ
  էջեր 195-202
 17. Մաթևոսյան Արթուր
  ԱՍՏԾՈ ԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ԸՍՏ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑՈՒ «ՈՍԿԵՓՈՐԻԿԻ»
  էջեր 203-218
 18. Բոզոյան Աշոտ
  Ս․ ԳԻՐՔԸ ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս․ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ
  էջեր 219-231
 19. Ստեփանյան Հասմիկ
  ՀԱՅԵՐԸ ԲԻԹԼԻՍՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՏԱՌ ՔՐԴԵՐԵՆ ՁԵՌԱԳԻՐ ՈՒ ՏՊԱԳԻՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 232-238
 20. Ավետեան Կարինե
  ՂԵՎՈՆԴ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՓԻՐՂԱԼԵՄՅԱՆԸ ԵՎ ԻՐ ՀԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ
  էջեր 239-245