BULLETIN OF
THE INSTITUTE OF
ORIENTAL STUDIES
ԲԱՆԲԵՐ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

Համարներ

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ․ հատոր XXXII-2

ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ

Եր.: «Գիտություն» հրատ.., 2019. - 367 էջ:

Բովանդակություն
  ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 1. ՄԱՐԻԱՄ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ
  ՎԱՂ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍԻԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿ
  էջեր 14-43
 2. ԱՆՆԱ ԱԶԻԶՅԱՆ
  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՂԲՐՈՆԶԵԴԱՐՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ԽԵՑԵՂԵՆԻ ՈՐՈՇ ԼՈԿԱԼ ԽՄԲԵՐԻ ՏԻՊԱԲԱՆՄԱՆ ՇՈՒՐՋ
  էջեր 44-68
 3. ՌՈԲԵՐՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
  ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆ Մ.Թ.Ա. 20-18-ՐԴ ԴԴ. ՔԱՆԵՇԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ
  էջեր 69-86
 4. ՀԱՍՄԻԿ ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ
  ՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼՆԵՐԸ (ԱՌԱՍՊԵԼԱԿԱՆ ՍՅՈՒԺԵՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՈՒ ՏԻՊԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁ)
  էջեր 87-103
 5. ՌՈՒՍԼԱՆ ՑԱԿԱՆՅԱՆ
  ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ ԱՍՍՈՒՐԱ-ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
  էջեր 104-126
 6. ԱՐԹՈՒՐ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
  ԳՈԹԱՐԶ II-Ի ՍԱՐՊՈԼ-Ի ԶՈՀԱԲԻ ԺԱՅՌԱՔԱՆԴԱԿԸ
  էջեր 127-158
 7. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽՈՐԻԿՅԱՆ
  ՆԵՍՏՈՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻԱԲՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՊԱՅՔԱՐԸ. ԲԱՐԾՈՒՄԱՅԻԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 159-169
 8. ՎԱՀԱՆ ԲԱՅԲՈՒՐԴՅԱՆ
  XVII ԴԱՐՈՒՄ ԻՐԱՆԱՀԱՅ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ԲՈՒՐԺՈՒԱԶԻԱՅԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԴԵՐԸ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՐՑԵՐՈՒՄ
  էջեր 170-193
 9. ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
 10. ԱՐԱՄ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
  ԱԲԴ ԱԼ-ԿԱԴԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ
  էջեր 196-206
 11. ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ
  ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱԿԱՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄԸ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ 50-60-ԱԿԱՆ ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
  էջեր 207-221
 12. ԴԱՎԻԹ ԲԱԲԱՅԱՆ
  ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՅՍՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ. ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱ, ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ
  էջեր 222-247
 13. ՆԵԼԼԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
  ՀԱՄԱԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
  էջեր 248-283
 14. ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
  ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՖՐԱՆՍԻԱ-ԹՈՒՐՔԻԱ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 1970-1980-ԱԿԱՆ ԹԹ.
  էջեր 284-303
 15. ՀԱՅԿ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ
  ԲԱՆԱԿԻ ԴԵՐԸ ՍԻՐԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔՈՒՄ. ՍԻՐԻԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐՏԱԿԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՍԻՐԻԱՅԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿ
  էջեր 304-324
 16. ԱՐԾՐՈՒՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
  ՕԴԱՅԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՏՐԵԼՈՒ ՎԵՑ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔՈՒՄ
  էջեր 325-336
 17. ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
 18. ՏԻԳՐԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
  ԱԳԱՐԱԿԱՁՈՐԻ ԿԱՄՐՋԻ ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
  էջեր 338-348
 19. ԿԱՐԻՆԵ ԱՎԵՏՅԱՆ
  ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԻ ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԸ ՄԱՆՈՒԿ ԲԵՅԻ ԵՎ ԻՐ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ
  էջեր 349-357